Ogólne warunki handlowe

Stan na kwiecień 2019 r. 

 1. Ważność

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (w skrócie "OWH") mają zastosowanie do wszystkich umów kupna pomiędzy Robertem Schwemmerem (SilentFiber) a konsumentem lub przedsiębiorcą (w skrócie "kontrahentem") w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

 1. Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

2.1. Poniższe przepisy dotyczące zawierania umów mają zastosowanie do zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego na stronie www.silentfiber.net.

2.2. W przypadku zawarcia umowy, umowa zostanie zawarta z Robertem Schwemmerem (SilentFiber).

2.3. Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty umownej z naszej strony, ale jest jedynie niewiążącym zaproszeniem partnera umowy do zamówienia towarów. Zamawiając żądane towary, partner umowy składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.

2.4. Kontrahent składa wiążącą ofertę zawarcia umowy poprzez pomyślne zakończenie procedury składania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

Zamówienie jest składane w następujących krokach:

 1. Kliknij "Sklep" na stronie głównej
 2. Wybór produktu
 3. Wybierz produkt, klikając "Dodaj do koszyka
 4. Sprawdź koszyk
 5. Naciśnięcie przycisku "Przejdź do kasy"
 6. Wprowadzanie adresów i informacji o płatnościach
 7. Ponowne sprawdzenie lub poprawienie wprowadzonych danych
 8. Wiążące złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Zamówienie podlega płatności".

Przed wiążącym złożeniem zamówienia strona umowy może, po sprawdzeniu swoich danych, powrócić do strony internetowej, na której zapisane są dane strony umowy i poprawić błędy wejściowe lub anulować proces zamówienia, zamykając przeglądarkę internetową poprzez naciśnięcie przycisku "wstecz" znajdującego się w używanej przez nią przeglądarce internetowej.

Natychmiast potwierdzimy otrzymanie zamówienia automatycznie wygenerowaną wiadomością e-mail ("potwierdzenie otrzymania").

2.5. Po otrzymaniu zamówienia prześlemy dane zamówienia i nasze OWH pocztą elektroniczną. OWH można również wyświetlić w dowolnym momencie na stronie www.silentfiber.net. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są już dostępne przez Internet, ale przechowujemy je elektronicznie.

2.6. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia zamówienia, najpóźniej jednak z chwilą dostarczenia zamówionych towarów.

 1. Ceny, koszty wysyłki, płatności

3.1. Podane ceny są cenami w EURO i zawierają ustawowy podatek VAT oraz inne składniki ceny. Należy doliczyć wszelkie koszty wysyłki oraz opłaty celne lub inne należności przywozowe.

3.2. Kontrahent ma możliwość dokonania płatności za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego, karty kredytowej, zakupu na konto lub PayPal.

Dane naszego konta:
Savings Bank Upper Austria
SilentFiber Robert Schwemmer
IBAN: AT50 2032 0321 0045 2659
BIC: ASPKAT2LXXX

 1. Dostawa

4.1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się regularnie poprzez wysyłkę. Koszty wysyłki ponosi partner umowy.

4.2. O ile w opisie produktu nie zaznaczono wyraźnie inaczej, wszystkie oferowane przez nas produkty są gotowe do natychmiastowej wysyłki. Dostawa następuje w ciągu 7-10 dni roboczych. Termin dostawy rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy. Jeśli termin przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu dostawy, termin upływa następnego dnia roboczego.

4.3. Dostawa może zostać opóźniona w przypadku towarów, które mają zostać wyprodukowane. Kontrahent zostanie poinformowany o planowanej dostawie.

4.4. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu sprzedany Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia przedmiotu przechodzi na partnera umowy dopiero w momencie przekazania przedmiotu partnerowi umowy, nawet w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Jeśli partnerem umowy jest przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia przedmiotu sprzedaży w przypadku sprzedaży wysyłkowej przechodzi na partnera umowy już w momencie zgłoszenia gotowości do wysyłki i dostawy.

4.5. Jeśli paczka zostanie w oczywisty sposób uszkodzona podczas dostawy, partner umowy musi nalegać, aby okoliczność ta została odnotowana na piśmie przez dostawcę. Kontrahent musi powiadomić nas na piśmie (pocztą lub e-mailem) o wszelkich uszkodzeniach produktu w ciągu 7 dni.

4.6. Jeśli towary są dostarczane przez spedytora, partner umowy musi sprawdzić stan towarów natychmiast po ich dostarczeniu. Jeśli towary są uszkodzone, partner umowy musi nalegać, aby okoliczność ta została udokumentowana na piśmie przez dostawcę. Kontrahent musi powiadomić nas na piśmie (pocztą lub e-mailem) o wszelkich uszkodzeniach produktu w ciągu 3 dni w przypadku wysyłki spedycją.

 1. Zachowanie tytułu własności

Zachowujemy prawo własności do towarów do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

 1. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Jeśli kontrahent jest konsumentem, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.

Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, przejęła lub weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami Robert Schwemmer (SilentFiber, Scherfeck 1, AT-5242 St. Johann am Walde, info@silentfiber.net poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Użytkownika, Spółka jest zobowiązana zwrócić Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że Użytkownik wybrał inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez Spółkę, z wyjątkiem kosztów dostawy w przypadku dostawy spedycyjnej), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym Spółka otrzymała powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy przez Użytkownika. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami z powodu tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy towarów z powrotem i nie sprawdzimy ich.

Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Prosimy o użycie następującego adresu do zwrotu:

SilentFiber
Paul Mükisch
Mosletzberg 4
A - 3040 Neulengbach
0043 680 23 27 352

Użytkownik musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towarów.

Zakończenie polityki anulowania rezerwacji

 1. Formularz anulowania

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(W przypadku chęci odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać niniejszy formularz).

Do:

Robert Schwemmer (SilentFiber)
Scherfeck 1
AT-5242 St. Johann am Walde
info@silentfiber.net

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

__________________

Nazwa konsumenta (konsumentów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

__________________

Data

__________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje

 1. Towary, które są produkowane zgodnie ze specyfikacjami klienta lub są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb,
 2. Towary, które ze względu na swój charakter zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po dostawie,
 1. Gwarancja i odszkodowanie

9.1. Roszczenie z tytułu rękojmi jest wykluczone, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy o ochronie konsumentów stanowią inaczej.

9.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, w szczególności za szkody pośrednie lub utracone zyski, ani za gwarancję lub odpowiedzialność za produkt, chyba że obowiązkowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów stanowią inaczej.

9.3. W zakresie, w jakim ponosimy odpowiedzialność za szkody zgodnie z przepisami ustawowymi, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości określonego wynagrodzenia umownego. Wszelka dalsza odpowiedzialność jest wykluczona, chyba że przepisy dotyczące ochrony konsumentów stanowią inaczej.

9.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i treść udostępnianych informacji.

9.5. Zdjęcia zawarte w opisie produktu są jedynie przykładowe. Ze względu na unikalność produktów lub ze względu na użyte materiały, mogą wystąpić odchylenia kolorystyczne lub nieznaczna różnica w rozmiarze między rzeczywistym produktem a jego wizerunkiem w Internecie, co jednak nie uprawnia kontrahenta do złożenia reklamacji.

9.6. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z okoliczności pozostających poza naszą kontrolą (np. późniejsza produkcja przez projektanta w przypadku pojedynczych sztuk).

9.7. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku alergii lub niezgodności partnera umowy ze składnikiem surowców stosowanych w naszych produktach. Alergia lub nietolerancja ze strony kontrahenta nie uprawnia go do złożenia reklamacji.  

 1. Potrącenie, zatrzymanie

Potrącenie roszczeń partnera umowy z naszymi roszczeniami, jak również ewentualne prawo zatrzymania są wykluczone, chyba że obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumentów stanowią inaczej.

 1. Prawo właściwe, miejsce jurysdykcji, miejsce wykonania, forma pisemna

11.1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stoją w sprzeczności z powyższym, zastosowanie ma prawo austriackie; zastosowanie prawa handlowego ONZ jest wyraźnie wyłączone.

11.2. W przypadku sporów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Robert Schwemmer (SilentFiber).

11.3. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Roberta Schwemmera (SilentFiber).

11.4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej; dotyczy to również umów dodatkowych i późniejszych zmian umowy, a także wszelkich odstępstw od wymogu formy pisemnej.

 1. Język umowy

Jedynie język niemiecki jest dostępny jako język umowy.

 1. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków jest lub stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które pod względem ekonomicznym i prawnym jest najbardziej zbliżone do postanowienia, które ma zostać zastąpione.