Všeobecné podmínky

Stav duben 2019 

 1. Platnost

Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na všechny kupní smlouvy mezi společností Robert Schwemmer (SilentFiber) a spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen "smluvní partner") ve znění platném v době objednávky.

 1. Uzavření smlouvy, uložení textu smlouvy

2.1. Pro objednávky zadané prostřednictvím našeho internetového obchodu na webových stránkách www.silentfiber.net platí následující ustanovení o uzavírání smluv.

2.2. V případě uzavření smlouvy se smlouva uzavírá se společností Robert Schwemmer (SilentFiber).

2.3. Prezentace zboží v našem internetovém obchodě nepředstavuje z naší strany právně závaznou smluvní nabídku, ale je pouze nezávaznou výzvou smluvnímu partnerovi k objednání zboží. Objednáním požadovaného zboží předkládá smluvní partner závazný návrh na uzavření kupní smlouvy.

2.4. Smluvní partner učiní závaznou nabídku na uzavření smlouvy úspěšným dokončením objednávkového řízení v našem internetovém obchodě.

Objednávka probíhá v následujících krocích:

 1. Na úvodní stránce klikněte na "Obchod".
 2. Výběr produktu
 3. Vyberte produkt kliknutím na tlačítko "Přidat do nákupního košíku
 4. Zkontrolujte nákupní košík
 5. Stisknutí tlačítka "Přejít k pokladně"
 6. Zadávání adres a platebních údajů
 7. Opětovná kontrola nebo oprava příslušných zadaných údajů
 8. Závazné odeslání objednávky kliknutím na tlačítko "Objednávka podléhá platbě".

Před závazným odesláním objednávky se může smluvní strana po kontrole svých údajů vrátit na internetovou stránku, na které jsou zaznamenány údaje smluvní strany, a opravit vstupní chyby nebo zrušit proces objednávky zavřením internetového prohlížeče stisknutím tlačítka "zpět", které je obsaženo v internetovém prohlížeči, který používá.

Přijetí objednávky vám neprodleně potvrdíme automaticky vygenerovaným e-mailem ("potvrzení o přijetí").

2.5. Po obdržení objednávky vám e-mailem zašleme údaje o objednávce a naše VOP. VOP si můžete kdykoli prohlédnout také na adrese www.silentfiber.net. Z bezpečnostních důvodů již nejsou vaše údaje o objednávce přístupné přes internet, ale ukládáme je elektronicky.

2.6. Kupní smlouva je uzavřena předáním potvrzení objednávky, nejpozději však dodáním objednaného zboží.

 1. Ceny, náklady na dopravu, platba

3.1. Uvedené ceny jsou v EURO a zahrnují zákonnou DPH a další složky ceny. K ceně je třeba připočítat veškeré náklady na dopravu a clo nebo jiné dovozní poplatky.

3.2. Smluvní partner má možnost platby přímým bankovním převodem, kreditní kartou, nákupem na účet nebo prostřednictvím služby PayPal.

Naše údaje o účtu: Sparkasse Upper Austria
SilentFiber Robert Schwemmer
IBAN: AT50 2032 0321 0045 2659
BIC: ASPKAT2LXXX

 1. Dodávka

4.1. Dodání objednaného zboží je pravidelně prováděno expedicí. Náklady na dopravu nese smluvní partner.

4.2. Pokud není v popisu produktu jasně uvedeno jinak, je veškeré námi nabízené zboží připraveno k okamžité expedici. Dodání zde probíhá do 7-10 pracovních dnů. Dodací lhůta začíná běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy. Pokud termín připadne na sobotu, neděli nebo svátek v místě doručení, končí lhůta následující pracovní den.

4.3. V případě zboží, které má být vyrobeno, může dojít ke zpoždění dodávky. Smluvní strana bude informována o plánované dodávce.

4.4. Riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení stavu prodává se na Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení věci přechází na smluvního partnera až okamžikem předání věci smluvnímu partnerovi, a to i v případě prodeje formou zaslání. Je-li smluvní partner podnikatelem, přechází nebezpečí nahodilé ztráty a nahodilého zhoršení prodávané věci v případě prodeje zasláním na smluvního partnera již okamžikem oznámení o připravenosti k odeslání a dodání.

4.5. Pokud je zásilka při doručování zjevně poškozena, musí smluvní partner trvat na tom, aby doručovatel tuto okolnost písemně zaznamenal. Smluvní partner nás musí písemně (poštou nebo e-mailem) informovat o jakémkoli poškození výrobku do 7 dnů.

 1. Vyhrazení vlastnického práva

Vlastnictví zboží si ponecháváme až do úplného zaplacení kupní ceny.

 1. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Pokud je smluvní partner spotřebitelem, má právo na odstoupení od smlouvy.

Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat Robert Schwemmer (SilentFiber, Scherfeck 1, AT-5242 St.Johann am Walde, info@silentfiber.net prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu nebo e-mailu zaslaného poštou) o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte doklad o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Ukončení storno podmínek

 1. Storno formulář

Vzorový formulář pro zrušení

(Pokud si přejete smlouvu odvolat, vyplňte a vraťte tento formulář).

Pro:

Robert Schwemmer (SilentFiber)
Scherfeck 1
AT-5242 St. Johann am Walde
info@silentfiber.net

Tímto odvolávám/odvoláváme (*) smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*).

_____________________________________________________

Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

__________________

Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

_____________________________________________________

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

_____________________________________________________

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení na papíře)

__________________

Datum

__________________

(*) Nehodící se škrtněte.

 1. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Neexistuje žádné právo na odstoupení od smlouvy pro

 1. Zboží, které je vyrobeno podle specifikací zákazníka nebo je jasně přizpůsobeno osobním potřebám,
 2. Zboží, které bylo vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíseno s jiným zbožím,
 1. Záruka a odškodnění

9.1. Nárok na záruku je vyloučen, pokud závazné předpisy na ochranu spotřebitele nestanoví jinak.

9.2. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody, zejména ne za nepřímé škody nebo ušlý zisk, ani za záruku nebo odpovědnost za výrobek, pokud závazné předpisy na ochranu spotřebitele nestanoví jinak.

9.3. Pokud odpovídáme za škodu v souladu se zákonnými ustanoveními, je naše odpovědnost omezena na úmysl a hrubou nedbalost. Naše odpovědnost je omezena výší konkrétní smluvní odměny. Jakákoli další odpovědnost je vyloučena, pokud předpisy na ochranu spotřebitele nestanoví jinak.

9.4. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a obsah poskytovaných informací.

9.5. Fotografie uvedené v popisu produktu jsou pouze příkladné. Vzhledem k jedinečnosti výrobků nebo použitým materiálům se může vyskytnout barevná odchylka nebo mírný rozdíl ve velikosti mezi skutečným výrobkem a jeho vyobrazením na internetu, což však neopravňuje smluvního partnera k reklamaci.

9.6. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za pozdní dodání v důsledku okolností, které nemůžeme ovlivnit (např. pozdější výroba designérem v případě jednotlivých kusů).

9.7. V případě alergie nebo nesnášenlivosti smluvního partnera na některou složku surovin použitých v našich výrobcích neneseme odpovědnost. Alergie nebo nesnášenlivost smluvního partnera jej neopravňuje k podání stížnosti.  

 1. Započtení, zadržení

Započtení pohledávek smluvního partnera proti našim pohledávkám, jakož i případné zadržovací právo jsou vyloučeny, pokud závazné předpisy na ochranu spotřebitele nestanoví jinak.

 1. Rozhodné právo, soudní příslušnost, místo plnění, písemná forma

11.1. Pokud tomu neodporují závazná zákonná ustanovení, platí výslovně rakouské právo; použití prodejního práva OSN je výslovně vyloučeno.

11.2. V případě sporů je místně příslušný soud v sídle společnosti Robert Schwemmer (SilentFiber).

11.3. Místem plnění je sídlo společnosti Robert Schwemmer (SilentFiber).

11.4. Změny a dodatky této smlouvy musí být provedeny písemně; to platí i pro vedlejší dohody a následné změny smlouvy, jakož i pro jakoukoli výjimku z požadavku písemné formy.

 1. Znění smlouvy

Jako smluvní jazyk je k dispozici pouze němčina.

 1. Doložka o oddělitelnosti

Pokud je nebo se stane některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Neplatné ustanovení se nahradí platným ustanovením, které se ekonomicky a právně nejvíce blíží ustanovení, které má být nahrazeno.